ÁSZF- Általános szerződési feltételek

I.  Általános rendelkezések

1.1 Jelen általános szerződési feltételek az

ISOTOPTECH ZRT., 4025 Debrecen, Piac utca 53. 2. em 9.,

adószám: 11804262-4-09, csoport azonosító szám: 17781138-5-15,

cégjegyzékszám: 09-10-000303, EU VAT: HU17781138,

bankszámlaszám: 11600006-00000000-17569794,

Posta cím: 4001 Debrecen Pf.: 390.,

(a továbbiakban: Vállalkozó) és az ügyfelei (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő vállalkozási szerződések általános feltételeit tartalmazzák. A Felek az egyes vállalkozási szerződésekben jelen általános szerződési feltételektől eltérően kizárólag írásban rendelkezhetnek, eltérő rendelkezés hiányában azonban az általános szerződési feltételek külön kikötés nélkül mind a Megrendelőre, mind a

Vállalkozóra kötelezőek. A Felek között létrejövő vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen jelen általános szerződési feltételeket, az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint az értelmezésére a magyar jog az irányadó.

1.2. Az általános szerződési feltételeket és azok esetleges módosítását a Vállalkozó honlapján (isotoptech.hu, isotoptech.eu, isotoptech.com) közzéteszi. Az általános szerződési feltételek módosítása a hatályban lévő vállalkozási szerződésekre is vonatkozik, kivéve, ha a Vállalkozó és a Megrendelő az adott vállalkozási szerződést erre utalva kifejezetten módosítja. Az ÁSZF módosításának tényéről szerződött partnereinket e-mailben értesítjük, a módosult ÁSZF-et minden esetben elérhetővé tesszük a honlapon. Amennyiben a Megrendelő a módosításnak a Vállalkozó által megküldött értesítésétől számított 15 napon belül nem emel kifogást, a módosítás elfogadottnak minősül. Amennyiben a Megrendelő a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül a módosítás ellen kifogást emel, a Megrendelővel kötött egyedi szerződésben ki kell térni a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonynak az általános szerződési feltételektől való eltérésére.

1.3. Amennyiben bármely, jelen általános szerződési feltételekben előírt rendelkezés részben vagy egészben érvénytelen, illetve végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

II. Ajánlat és megrendelés

2.1. A Vállalkozó a Megrendelő által megadott szolgáltatási körnek megfelelően elkészíti az árajánlatot, melyben a feltüntetett szolgáltatások és árak függenek a vizsgálatra beküldendő mintamennyiségétől és a minták állapotától. Árajánlat kérése a következő adattartalommal írásos formában (e-mail vagy levél) lehetséges:

 • Árajánlat kérő neve
 • Intézmény neve és címe
 • adószám/ EU adószám
 • Árajánlat kérő elérhetősége (telefon, e-mail cím)
 • Kért szolgáltatás megnevezése, minta típusa, lehetőség szerint minta/termék darabszáma

Az ajánlatkéréssel egyidejűleg a Megrendelő elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket. A megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy szerződőképes, illetve felhatalmazással rendelkezik arra, hogy szerződést kössön a szolgáltatások igénybevételére.

2.2. Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét Fél írásbeliséget köt ki. A Vállalkozó a megrendelt szolgáltatási körben a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogad el. A megrendelt szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) megváltoztatásának a Megrendelőtől érkező írásos dokumentumon kívüli további feltétele az, hogy a Vállalkozó annak tartalmát írásban visszaigazolja, és az esetlegesen módosuló szerződési feltételekről (teljesítési határidő, ár, stb…) a Felek írásban megegyezzenek. Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

2.3. Megrendelés benyújtása:

Megrendelés benyújtása kizárólag írásos formában lehetséges a következő adattartalommal:

 • Megrendelő neve
 • Intézmény neve és címe
 • Adószám/ EU adószám
 • Megrendelő elérhetősége (telefon, e-mail cím)
 • Kért szolgáltatás megnevezése, minta típusa, lehetőség szerint minta/termék darabszáma
 • Számlázási adatok (név, cím, adószám)
 • Számla küldésének címe (amennyiben eltér a számlázási adatoktól)
 • Árajánlat száma

Mintabenyújtás a www.isotoptech.hu (www.isotoptech.eu, www.isotoptech.com) oldalon is elérhető megrendelőlapon lehetséges a nyomtatvány teljes kitöltésével, valamint mérésszolgáltatás esetén a minták egyértelmű/egyedi azonosításával (felirat). Lista, illetve a megrendelő nevének és elérhetőségeinek feltüntetésének hiányában valamint nem egyértelmű mintaazonosítás esetén a minta regisztrálását és a feldolgozását a Vállalkozó által működtetett laboratórium nem kezdi el vagy megtagadhatja. A megadott teljesítési idő számításának kezdete a minta laboratóriumunkba érkezésétől számítandó. Mintabeérkezés időpontjának minősül az az időpont, amikor a megfelelően azonosítható minták hiánytalanul kitöltött megrendelőlap és lista kíséretével érkeznek be. A Vállalkozó nem vállalja olyan mintáért a felelősséget, amelyek nincsenek olvashatóan egyedi mintanévvel és számmal jelölve, valamint nincs mellékelve lista.

A megrendelés és a minták beérkezését követően a Vállalkozó megrendelés visszaigazolást küld a Megrendelőnek, melyben visszaigazolja az árakat és a határidőket és egyéb feltételeket. A megrendelés visszaigazolásban leírtakat a Megrendelő 5 munkanapon belül kifogásolhatja, annak hiányában elfogadottnak tekinti.

III. Mintavételezés

A Vállalkozó mérésszolgáltatás esetén a mintavételért felelősséget nem vállal, amennyiben azt a Megrendelő végezte vagy végeztette el más laboratóriummal. Ha a beérkeztetett minták nem szabványosan lettek tartósítva, vagy beérkezéskor meghaladták a szabványban előírt eltarthatósági időt (mintavételtől a minta laboratóriumban történő átvételéig) ennek esetleges következményeiről (ilyen lehet a mérési eredmény nem megfelelősége) a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti ezeket. 

Amennyiben a Megrendelőnek dokumentált mintavételt is tartalmazó jegyzőkönyvre van szüksége, az Ő felelőssége az árajánlat kérésnél jelezni és a mintavételt is megrendelni amennyiben ezt szükségesnek látja. 

A sérült csomagolásban érkezett mintákról (amennyiben a minta tároló edény megrepedt, feltételezhetően szennyeződött a minta vagy kifolyt) a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt.

IV. Teljesítés

4.1. A Vállalkozó a vizsgálati Szolgáltatásokat a magyar és nemzetközi szabványok, ezek hiányában a validált vagy verifikált egyedi módszerek szerint végzi.

4.2. A Vállalkozó által vállalt szolgáltatásnyújtási teljesítési határidő becslésen alapul és csak akkor kötelezi a Vállalkozót, ha a Felek a határidőt írásban kifejezetten “kötelező érvényű”-ként állapították meg.

A teljesítési határidő kizárólag a Megrendelő együttműködési kötelezettségének teljesítését követően kezdődik, A Megrendelő vállalja, hogy minden szükséges anyagot, mintát díjmentesen a Vállalkozó rendelkezésére bocsát, illetve minden olyan információról haladéktalanul, lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja a Vállalkozót, amely a Vállalkozó jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit érinti. A Megrendelő előzőek szerinti együttműködési kötelezettségének késedelmével a teljesítési határidő meghosszabbodik. A Megrendelő viseli az abból eredő többletköltséget, mely a Megrendelő által a késedelmesen, helytelenül vagy hiányosan megadott minták, adatok, információk következtében a Szolgáltatás teljesítése késik vagy ismétlésre szorul. A Vállalkozó a szerződésben rögzített ár esetén is jogosult az ebből eredő többletköltségeit a Megrendelőre áthárítani.

A vis maior olyan, a Feleknek fel nem róható, akaratuktól és eljárásuktól függetlenül bekövetkező elháríthatatlan esemény, mely akadályozza vagy lehetetlenné teszi a vállalt Szolgáltatás teljesítését. A Felek ilyen esemény bekövetkezéséről, megszűnéséről, valamint ennek fennállása alatt az azzal kapcsolatos minden lényeges körülményről kötelesek egymást értesíteni. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a szerződés teljesítését, de késlelteti azt, úgy a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával, és a Vállalkozónak jogában áll a megrendelt szolgáltatásokat időarányosan megosztani.

4.3. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult; az alvállalkozó által elvégzett munkáért Megrendelő felé Vállalkozót terheli a felelősség. Az akkreditált mintavételre és vizsgálatokra alvállalkozó igénybevételénél a Vállalkozó csakis az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint akkreditált alvállalkozót vonhat be. Erről a Megrendelőt írásban értesíti, és jóváhagyását kéri. Megrendelő ezennel elismeri, hogy az alvállalkozó igénybevételével elvégzett Szolgáltatás vagy annak része szintén jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozik. Vállalkozó az alvállalkozóért történő felelősségvállalás alól abban az esetben mentesül, ha a Megrendelő jelölte ki az alvállalkozót vagy hatóság írta elő az alvállalkozót.

4.4. A Vállalkozó által a Megrendelő részére nyújtott Szolgáltatások a Vállalkozó által vett vagy a részére szolgáltatott mintákon, méréseken alapulnak, és kizárólag a Megrendelő által megrendelt szolgáltatási körben tartalmaznak információt.

A Szolgáltatások tehát a megrendelő utasításai szerint kerülnek teljesítésre, így előfordulhat, hogy lényeges tulajdonságok nem kerülnek megvizsgálásra, kiértékelésre, illetve jelentésre. A Megrendelő kérésére a vizsgálati szabványtól vagy az akkreditált egyedi módszertől való eltérést a Megrendelő írásban kell kérvényezze, ilyen esetben a Vállalkozó nem ad ki akkreditált eredményt, valamint az eltérést a jegyzőkönyvben rögzíti.

4.5. Megrendelő kijelenti és elfogadja, hogy a Vállalkozó a Szolgáltatás nyújtásával semmilyen, harmadik személy felé fennálló szerződéses vagy egyéb kötelezettségét nem vállalja át (pl azt, hogy a Megrendelő a szállítási szerződése alapján meghatározott minőségű vagy állapotú árut szállítson).

4.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által elkészített összes tervezet, előzetes vagy rész-jelentés kizárólag a Megrendelő felelősségére használható fel, és a Vállalkozó nem vállal felelősséget a végleges jelentéstől, illetve a kész Szolgáltatáshoz képest fennálló eltérésért.

V. Maradvány minták visszaküldése:

A Vállalkozó a mérésekből megmaradt nyers- és feldolgozott mintákat csak abban az esetben postázza vissza, ha a megrendelő igényt tart rá, ezért a Megrendelőnek törekednie kell arra, hogy a laboratóriumba csak az elemzéshez szükséges mintamennyiséget küldje el.


A maradványminta visszaigénylésére csak a mintabenyújtásnál a megrendelőlapon feltüntetve van lehetőség. A minták személyes átvétele a Vállalkozó laboratóriumában lehetséges. Amennyiben a Megrendelő kéri a maradványminták visszapostázását, a megrendelés visszaigazolásban feltüntetjük a postaköltséget, melynek költségei a Megrendelőt terhelik. A maradványmintákat az eredmények kiadásától számítva 3 hónapig őrizzük, majd megsemmisítjük. Kivételt képeznek ez alól azok a vissza nem igényelt maradványminták, melyek későbbi újrafeldolgozására nincs mód, mivel az valótlan mérési eredményekhez vezetne. Ezeket a maradványmintákat a mérési eredmény kiadását követően még legfeljebb két hétig tároljuk, ezt követően hulladékként kezeljük.

VI. Szavatosság és felelősség

6.1. A Vállalkozó által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos reklamáció érvényességének a feltétele, hogy azt a Megrendelő – írásban – az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, haladéktalanul, legkésőbb azonban a szolgáltatás nyújtásától számított 10 munkanapon belül a Vállalkozó részére bejelentse. A Megrendelőtől érkező reklamáció minden esetben kivizsgálásra kerül és annak eredményéről a Megrendelő írásban értesül.

Amennyiben a reklamáció megalapozott, úgy a Megrendelő választása szerint a hibás teljesítés díjtalan kijavítását, kiegészítését, vagy a Szolgáltatás egészének vagy annak egy részének az ismételt teljesítését (újramérést) követelheti. Amennyiben azonban a Vállalkozó álláspontja szerint a kijavítás vagy újramérés nem lehetséges, úgy a Vállalkozó kötelezettsége kizárólag a Szolgáltatásért fizetett díj visszatérítésére korlátozódik.

6.2. A Vállalkozó felelősséget vállal arra, hogy a mérési eredményei pontossága megfelel a vizsgálati módszer által előírtaknak.

6.3. A Vállalkozó tevékenységéből vagy elmaradt intézkedéséből eredő bizonyítandó és számszerűsíthető kár esetén a Felek haladéktalanul elkövetnek mindent a kár enyhítésére. Ezen túl a Vállalkozó nem felelős semmilyen bekövetkezett kárért (beleértve a következményes kárt is), illetve bevétel, termelés, jövőbeni ügyletek stb. elmaradásáért, továbbá megbízások elvesztésért, szerződések felmondásáért.

A Megrendelő jótáll azért, és mentesíteni fogja a Vállalkozót bármely olyan harmadik fél által támasztott követeléssel szemben, amely harmadik fél a Vállalkozótól jelentést vagy más Szolgáltatást vagy annak eredményét kapott vagy használt fel vagy abban bízott, amennyiben a követelés – beleértve az ehhez kapcsolódó ügyvédi és perköltséget is – meghaladja a fentiekben meghatározott összeghatárt.

Megrendelő köteles mentesíteni a Vállalkozót minden olyan igénytől (beleértve a perköltségeket is), amelyek közvetlenül vagy közvetetten az alábbiakból származnak: (i) bármilyen hatósági intézkedésből eredő vagy harmadik személy által támasztott igény, amely igény keletkezése annak tudható be, hogy a Megrendelő vagy olyan harmadik fél, aki a Vállalkozótól jelentést vagy más Szolgáltatást vagy annak eredményét kapott vagy használt fel vagy abban bízott, vélhetően vagy ténylegesen nem tartotta be a vonatkozó jogszabályokat, bírósági határozatokat. (ii) Olyan információ, amelyet a Megrendelő nyújtott, és amelyben a Vállalkozó bízott. (iii) személyi sérülés, vagyoni kár vagy veszteség, gazdasági veszteség és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó veszteség, amely bármely jogi vagy természetes személyt ért a nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatosan.

Megrendelő köteles mentesíteni a Vállalkozót minden olyan igénytől (beleértve a perköltségeket), amelyek a Szolgáltatások, (jelentések stb.) jogosulatlan vagy visszaélésszerű felhasználásából származnak.

Ha egy káresemény nem kizárólagosan a Vállalkozó hibájából következik be, akkor a Felek a kármegosztás szabályai szerint számolnak el. Nem felel a Vállalkozó, ha közvetett a káresemény, illetve, ha az a Megrendelő hibás vagy hiányos minta,- és adatszolgáltatásából, vagy annak elmaradó intézkedéséből ered.

6.4. Vállalkozó kifejezetten kizárja a vizsgált termékek minőségért vagy azokban bekövetkezett csökkenésért vagy károsodásért való felelősséget.

6.5. A Vállalkozó által megadott mérési eredmények értelmezése, további alkalmazása, azokból következtetések levonása, az ezekre való támaszkodás a Megrendelő felelőssége. A Megrendelő kérheti, hogy a Szolgáltatások árának növelése fejében a Vállalkozó vállaljon fokozottabb felelősséget, melyhez a Vállalkozó erre feljogosított munkatársa által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

VII. Fizetési feltételek

7.1. A Megrendelő a teljesítést követő 3 munkanapon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról; ennek hiányában a Felek a teljesítést elfogadottnak tekintik.

A Vállalkozó a teljesített szolgáltatás után számlát állít ki. A szolgáltatási díj legfeljebb 30 naptári napon belül esedékes. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Megrendelő felé a további szolgáltatásait felfüggeszteni, s jogosult továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. §-a szerint a pénztartozások késedelmes fizetésére megállapított késedelmi kamat felszámítására. A szolgáltatási díj összegéhez a számla kiállításakor hatályos áfa kerül felszámításra.

7.2. A Vállalkozó által kiállított számlával kapcsolatos reklamáció érvényességének a feltétele, hogy azt a Megrendelő – írásban – legalább a számla számának feltüntetése mellett, haladéktalanul, legkésőbb azonban a számla kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül a Vállalkozó részére bejelentse.

VIII. A Szolgáltatás eredményeinek további felhasználása

8.1. A vizsgálati eredményekhez, a Vállalkozó által adott véleményhez, számításokhoz fűződő szerzői jogok a Vállalkozónál maradnak.

8.2. A Megrendelő a mérési eredményeket, véleményezést csak a Vállalkozóval kötött szerződés szerinti célra használhatja fel. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Megrendelő a szolgáltatásokat kizárólag a maga nevében és javára veheti igénybe. Megrendelő köteles tájékoztatni a Vállalkozót, ha valamely szolgáltatást harmadik személy irányában felhasznál.

8.3. Amennyiben a Megrendelő valamely Szolgáltatást oly módon használ fel, hogy az a Vállalkozóval folytatott jogvitához vezet vagy egyébként sérti a Vállalkozó szakmai jó hírnevét, a Vállalkozó jogosult bármilyen adatot, feljegyzést, mintát felhasználni és továbbítani, amely a Vállalkozó szükséges védelmét szolgálja.

IX. Bírósági kikötés

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseik tárgyalásos rendezésére törekednek. A peren kívül nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére felek kikötik a perre egyébként hatáskörrel bíró, debreceni székhelyű bíróság (vagyis hatáskörtől függően a Debreceni Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék) kizárólagos illetékességét.

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek (PDF)